[1]
Harnia, N.T. 2021. ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU “TAK SEKEDAR CINTA” KARYA DNANDA. Jurnal Metamorfosa . 9, 2 (Jul. 2021), 224-238. DOI:https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1405.