[1]
Nurjannah, N., Radhiah, R. and Trisfayani, T. 2021. ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR. Jurnal Metamorfosa . 9, 2 (Jul. 2021), 188-206. DOI:https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1428.