[1]
Sihotang, A., Nurhasanah, E. and Triyadi, S. 2021. ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA. Jurnal Metamorfosa . 9, 2 (Jul. 2021), 141-158. DOI:https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1482.