[1]
Iba Harliyana and Ayu Shella 2020. TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR. Jurnal Metamorfosa . 8, 1 (Jan. 2020), 13-26. DOI:https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.336.