[1]
Ismawirna, Erfinawati and Ahmad Rocki 2020. ANALISIS NILAI DIDAKTIS DALAM HIKAYAT IBRAHIM HASAN KARYA NURMAN SYAMHAS. Jurnal Metamorfosa . 8, 1 (Jan. 2020), 105-111. DOI:https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.346.