(1)
Sihotang, A.; Nurhasanah, E.; Triyadi, S. ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA. metamorfosa 2021, 9, 141-158.