Harnia, N. T. (2021). ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU “TAK SEKEDAR CINTA” KARYA DNANDA. Jurnal Metamorfosa , 9(2), 224-238. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1405