Nurjannah, N., Radhiah, R., & Trisfayani, T. (2021). ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR. Jurnal Metamorfosa , 9(2), 188-206. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1428