Sihotang, A., Nurhasanah, E., & Triyadi, S. (2021). ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA. Jurnal Metamorfosa , 9(2), 141-158. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1482