Iba Harliyana, & Ayu Shella. (2020). TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR. Jurnal Metamorfosa , 8(1), 13-26. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.336