HARNIA, N. T. ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU “TAK SEKEDAR CINTA” KARYA DNANDA. Jurnal Metamorfosa , v. 9, n. 2, p. 224-238, 30 Jul. 2021.