NURJANNAH, N.; RADHIAH, R.; TRISFAYANI, T. ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR. Jurnal Metamorfosa , v. 9, n. 2, p. 188-206, 30 Jul. 2021.