SIHOTANG, A.; NURHASANAH, E.; TRIYADI, S. ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA. Jurnal Metamorfosa , v. 9, n. 2, p. 141-158, 30 Jul. 2021.