IBA HARLIYANA; AYU SHELLA. TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR. Jurnal Metamorfosa , v. 8, n. 1, p. 13-26, 31 Jan. 2020.