ISMAWIRNA; ERFINAWATI; AHMAD ROCKI. ANALISIS NILAI DIDAKTIS DALAM HIKAYAT IBRAHIM HASAN KARYA NURMAN SYAMHAS. Jurnal Metamorfosa , v. 8, n. 1, p. 105-111, 31 Jan. 2020.