RIKA KUSTINA. ONOMATOPE BAHASA DEVAYAN. Jurnal Metamorfosa , v. 8, n. 1, p. 112-122, 31 Jan. 2020.