Harnia, Neng Tika. 2021. “ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU ‘TAK SEKEDAR CINTA’ KARYA DNANDA”. Jurnal Metamorfosa 9 (2), 224-38. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1405.