Nurjannah, Nurjannah, Radhiah Radhiah, and Trisfayani Trisfayani. 2021. “ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR”. Jurnal Metamorfosa 9 (2), 188-206. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1428.