Sihotang, Apriyanti, Een Nurhasanah, and Slamet Triyadi. 2021. “ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA”. Jurnal Metamorfosa 9 (2), 141-58. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v9i2.1482.