Iba Harliyana, and Ayu Shella. 2020. “TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR”. Jurnal Metamorfosa 8 (1), 13-26. https://doi.org/10.46244/metamorfosa.v8i1.336.