Harnia, N. T. (2021) “ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU ‘TAK SEKEDAR CINTA’ KARYA DNANDA”, Jurnal Metamorfosa , 9(2), pp. 224-238. doi: 10.46244/metamorfosa.v9i2.1405.