Nurjannah, N., Radhiah, R. and Trisfayani, T. (2021) “ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR”, Jurnal Metamorfosa , 9(2), pp. 188-206. doi: 10.46244/metamorfosa.v9i2.1428.