Sihotang, A., Nurhasanah, E. and Triyadi, S. (2021) “ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA”, Jurnal Metamorfosa , 9(2), pp. 141-158. doi: 10.46244/metamorfosa.v9i2.1482.