Iba Harliyana and Ayu Shella (2020) “TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR”, Jurnal Metamorfosa , 8(1), pp. 13-26. doi: 10.46244/metamorfosa.v8i1.336.