[1]
A. Sihotang, E. Nurhasanah, and S. Triyadi, “ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA”, metamorfosa, vol. 9, no. 2, pp. 141-158, Jul. 2021.