Harnia, N. T. “ANALISIS SEMIOTIKA MAKNA CINTA PADA LIRIK LAGU ‘TAK SEKEDAR CINTA’ KARYA DNANDA”. Jurnal Metamorfosa , Vol. 9, no. 2, July 2021, pp. 224-38, doi:10.46244/metamorfosa.v9i2.1405.