Nurjannah, N., R. Radhiah, and T. Trisfayani. “ANALISIS NILAI PATRIOTISME NOVEL 693 KM JEJAK GERILYA SUDIRMAN KARYA AYI JUFRIDAR”. Jurnal Metamorfosa , Vol. 9, no. 2, July 2021, pp. 188-06, doi:10.46244/metamorfosa.v9i2.1428.