Sihotang, A., E. Nurhasanah, and S. Triyadi. “ANALISIS EKOKRITIK DALAM NOVEL KEKAL KARYA JALU KANCANA”. Jurnal Metamorfosa , Vol. 9, no. 2, July 2021, pp. 141-58, doi:10.46244/metamorfosa.v9i2.1482.