Iba Harliyana, and Ayu Shella. “TEKNIK PELUKISAN TOKOH DALAM NOVEL BULAN KERTAS KARYA ARAFAT NUR”. Jurnal Metamorfosa , Vol. 8, no. 1, Jan. 2020, pp. 13-26, doi:10.46244/metamorfosa.v8i1.336.